Get Adobe Flash player
Facebook
Facebook
Twitter
Instagram
Følg via e-mail

Activity

Vedtægter

for Socialdemokraterne i Sønderborg

 

§ 1 Foreningens navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Socialdemokraterne i ­­­Sønderborg

Foreningen organiserer socialdemokraterne i:

Sønderborg kommune, Sønderborg kredsen og Region Syddanmark.

 

§ 2 Formålet

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på
grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.

Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i over­ensstemmelse med idégrundlaget.

Dette mål søges opnået ved:


at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og lands­po­litiske
samt internationale spørgsmål,


at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik,


at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings-
og Europaparlaments­valg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn.

§ 3 Foreningens opgaver

Stk. 1. Flere foreninger i én kommune

I foreninger med flere foreninger
inden for kommunen varetages § 3 stk. 2 – 6, § 5 stk. 3, § 6 stk. 3, § 8, § 9, §
11 stk. 1+2 samt § 16 kredsen i kommunen.

Stk. 2. Opstilling til valg

Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Euro­pa­­parlamentsvalg samt til andre offentlige valg samt nærdemokratiske råd og nævn.

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler til de valg, som foreningen er ansvarlig for. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet.

Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater.

Stk. 3. Kommunevalg

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 3 af kredsen i
kommunen.

Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget.

Foreningen skal i god tid før hvert kommunevalg på et medlemsmøde fastlægge den politik, Social­demokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 4 af kredsen i
kommunen.

Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at
drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og
anden behandling af det kommunale budget.

Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne.

Stk. 5. Møder
til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 5 af kredsen i
kommunen.

Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunal­besty­rel­ses­gruppe
til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstituerings­spørgsmål m.v.

Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden.

Stk. 6.
Hvervning

Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer.

Stk. 7. Andre opgaver

Formanden er ansvarlig for at meddele kreds, regionsorganisationen og partikontoret, hvem der er valgt til
tillidsposter i foreningen.

§ 4 Betingelser for medlemskab

Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer

Alle, der anerkender partiets principprogram, love og vedtægter, kan optages som medlemmer.

Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling.

Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de
afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen konsulteres.

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab

Man er medlem, når man har betalt kontingent.

Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for
det kontingent, de har betalt til DSU.

Hvis man er mere end to kvartaler bagud med kontingentbetalingen, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt.

Inden den 1. februar skal alt skyldigt kontingent for det foregående år være indbetalt.
Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab.

Man kan ikke være medlem, hvis man er medlem af et andet parti eller hvis man er stiller for en anden liste eller opstillet på en anden liste end den socialdemokratiske liste ved kom­mu­nevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg eller Europaparlamentsvalg samt nærdemokratiske råd og nævn, hvor der samtidig er opstillet en socialdemokratisk liste.

Man kan ikke være medlem, hvis man udtræder eller bliver udelukket af en socialdemokratisk gruppe og alligevel bliver siddende i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet.

Stk. 3. Hvor skal man være medlem

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling af kandidater.

Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af.

§ 5 Foreningens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i januar måned.

Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år,
ligesom der fremlægges aktivitetsplan for det kommende år.

Udvalg, nedsat af generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.

Der foretages valg til bestyrelsen af: Formand, næstformand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer at Folketinget og Regionsrådet, kan ikke opstille til bestyrelsen. Herudover vælges to bestyrelsessuppleanter, to revisorer, samt to revisorsuppleanter.

Generalforsamlingen vælger delegerede til kreds- og regionsrepræsentantskabsmøderne
samt kongressen.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden
senest fire dage forud. Herunder forslag til kongresdelegerede.

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling.

Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis l0 % af medlemmerne
skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer.

Adgangsberettiget er bestyrelsessuppleanterne, en repræsentant fra DSU samt en repræsentant fra gruppen i kommu­nal­besty­relsen og regionsrådet, folketingskandidaten/ folketingsmedlemmet. Derudover beslutter
bestyrelsen, hvem der kan have adgang til bestyrelsens møder.

Stk. 3. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 3 af kredsen i kommunen.

Kommu­nalbe­sty­rel­sesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 2 % iht. § 16.

Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens mø­der.

§ 6 Foreningens økonomi

Stk. 1. Medlemskontingentet

Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på sin generalforsamling, efter nærmere
regler vedtaget af partistyrelsen.

De foreninger, der ikke anvender de vejledende kontingentsatser, skal senest den 28.
februar indberette kontingentsatsen til partikontoret. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år. Dog mindst de vejledende satser.

Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og fordeles til foreningerne og kredsene i henholdt til de vedtagne kontingentsatser.

Stk. 2. Valg- og informationspulje

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 2 af kredsen i
kommunen.

Foreningen skal oprette en valg- og informationspulje, hvor der skal henlægges penge til kom­mu­nevalg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne pulje.

Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen.

Stk. 3. Offentlige tilskud

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 3 af kredsen i
kommunen.

Foreningen skal oprette en særlig konto, hvor det beløb, som modtages i offent­lig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.

Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke
udelukkende anvendes til valgaktiviteter.

Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.

Stk. 4. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december

Stk. 5. Tegningsrettigheder

Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

§ 7 Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Opstillingsmøder

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler.

Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg.

Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgene­ral­forsamling/urafstemning.

Stk. 2. Valg i partiforeningen

For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt kontingent.

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg

For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlamentsvalg, gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for partistyrelsen.

Stk. 4. Dobbeltmandater

Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling
på den regionale eller på den kommunale liste.

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan partistyrelsen
efter indstilling fra de berørte, opstillende for­sam­linger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

§ 8 Kommunevalg

I kommuner med flere foreninger varetages denne § af kredsen.

Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan, og har om nødvendig pligt til at bringe kandi­da­ter i forslag.

Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget.

Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller general­for­sam­ling. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag.

Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer, bosiddende i kommunen, har stemmeret.

Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Af­stemningen om kandi­da­ter til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgme­ster­posten skal meddeles på forhånd.

§ 9 Folketingsvalg

Hvor der er flere foreninger inden for opstillingskredsen, varetages denne paragraf af kredsen.

Stk. 1. Opstillingen

Opstillingen foregår på en generalforsamling.

Opstilling af kandidat foretages hvert år.

Hvis der til generalforsamlingen kun fremkommer forslag om én kan­didat, betragtes den pågældende som opstillet.

Hvis to eller flere kandidater er bragt i forslag, skal afgørelsen træffes enten af generalfor­samling eller
ved urafstemning.

I tilfælde af at valget foregår på en generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne op­­nå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sen­des ud til urafstemning blandt medlemmerne i kredsen.

Den ved sidste folketingsvalg opstillede kandidat betragtes uden videre som foreslået igen, medmindre vedkommende frabeder sig genvalg. Andre kandidater skal for at komme i betragtning være skriftligt anbefalet forud for generalforsamlingen af mindst 25 af foreningens medlemmer ved personlig underskrift.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest otte dage før, generalforsamlingen afholdes.

Stk. 2. Nærmere regler om præsentationsmøder og urafstemning/afstemning

Det påhviler bestyrelsen inden urafstemningen/afstemningen og senest 14 dage efter generalforsamlingen at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer af foreningen har adgang, og hvor de oreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter.

§ 10 Afstemningsregler

Afstemning om folketingskandidat eller borgmesterkandidat kan foregå på en generalforsamling eller ved en urafstemning blandt medlemmerne.

I tilfælde af at der vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3
af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne.

Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største temmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Ved urafstemningen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres foreningens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde med­delelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på.
Stem­mekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.

Udsendelsen forestås af bestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de re­s­pektive foreninger. Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.

§ 11 Valg af kongresdelegerede

For at kunne blive valgt som kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent.

På generalforsamlingen vælges det antal kongresdelegerede, som foreningen er
berettiget til ifølge partiets love.

Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede

Foreninger med mere end 100 medlemmer har krav på en delegeret. Derefter yderligere en delegeret
for hver yderligere 300 medlemmer.

Stk. 1. Foreningsdelegerede

I kommuner med flere foreninger varetages dette stk. 1 af kredsen.

Antallet af foreningsrepræsentanter på kongressen beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal efter nedenstående fordelingsnøgle.

  1. Foreningerne i en kommune er samlet sikret en delegeret.
  2. Herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer.

Stk. 2. Kredsdelegerede

I kredse med flere foreninger varetages dette stk. 2 af kredsen.

Kredsformanden er kredsorganisationens repræsentant på partiets kongres. Derudover vælges der én
kongresdelegeret.

§ 12 Flyttemeddelelser

Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til partikontoret bliver givet
besked, når et medlem flytter.

Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening.

§ 13 Udelukkelse

Et medlem kan udelukkes af partiet, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der samtidig med general­for­samlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket, og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen.

Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen.

Foreningsformanden skal meddele den, der er udelukket, at sagen kan ankes for partistyrelsen inden 14 dage.

Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give parti­kon­toret
meddelelse om sagen.

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stem­me­tal på
generalforsamlingen m.v.

Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal
mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes § 22.

Alle udelukkelser skal godkendes af partistyrelsen, før de er gyldige.

Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, så længe udelukkelsen ikke er ophævet.

Genoptagelse af medlemmer, der er udelukket, skal også godkendes af partistyrelsen.

I særlige tilfælde kan partistyrelsen foretage udelukkelser.

Foreningen skal inddrages, inden det sker.

§ 14 Oprettelse og nedlæggelse af foreninger

Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye foreninger, ligesom 25 medlemmer kan starte en ny forening.
Hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan partistyrelsen dispensere fra denne regel.

Der skal være mindst én forening inden for hver kommune og mindst én forening inden for hver opstillingskreds.

Ingen foreninger kan nedlægges eller sammenlægges med andre uden, at det er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de gyldige stemmer af de fremmødte eller
på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer går ind for det.

Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger skal godkendes af
partistyrelsen.

Såfremt der er mere end en forening i kommunen, skal der oprettes en kredsbestyrelse.

§ 15 Forsøgsvirksomhed

Kongressen har bemyndiget partistyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene.

§ 16 Partiskatregel for øvrige tillidshverv

I kommuner med flere foreninger varetages denne paragraf af kredsen.

Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen.

Partiskatten udgør minimum 2 % af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen
form for udgifter, løntab eller andet.

Partiskat af det udbetalte beløb skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende betaling af partiskat medfører tab af medlemskab.

Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt.

§ 17 Ligestilling mellem kønnene

Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer samt fælles­ledelserne.

Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg.

§ 18 Vedtægterne

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.

Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen.

Såfremt der ikke på en generalforsamling er vedtaget andre vedtægter for foreningen, er disse standardvedtægter gældende.

 

Vedtaget af Socialdemokraterne i Sønderborg d. 25. januar 2010

 

 

 

 

Find os på Facebook

Tweets

Stop for dieselbiler i 2030. Vigtigt med klare mål for en grønnere fremtid. #dkgreen twitter.com/spolitik/statu…

Stærkt fremmøde til fællesmøde mellem #2030netvætket og #2030panelet - Samarbejde er vejen frem mod 2030 #dksdg #GlobalGoals pic.twitter.com/9QH5SahE7j

Hvert år dør omkring 3000 danskere på grund af luftforurening. Det skal vi gøre noget ved. En del af svaret er et stop for dieselbiler i 2030. Vi skal have renere luft til dig - og et grønnere Danmark til os alle sammen. #dkpol Læs mere her: b.dk/politiko/mette… pic.twitter.com/sFmOCW0GvP

Under overskriften “Sådan, Danmark!” pynter Venstre sig med lånte fjer, når de tager æren for, at Danmark gør meget for klimaet. Danmarks førerposition er skabt på trods af Venstre. Ikke på grund af Venstre. #dkpol pic.twitter.com/QXpcLre7ba

Mette F.: "Man regner med, at 3.000 danskere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening. Det bliver vi nødt til at reagere på" #dkpol b.dk/politiko/mette…

Ja til renere luft. Slut med dieselbiler i år 2030. Way to go! Danmark skal igen være en grøn supermagt 💪 b.dk/politiko/mette…

Hvorfor jagter regeringen Rødovres lejere? Overgrebet på Landsbyggefonden kaster renoveringer i Rødovre for mere end 500 mio. kr. ud i usikkerhed. Dør til dør i Rødovre lige nu #dkpol @almeneboliger @Spolitik pic.twitter.com/aYIGDSYQqJ

Det lyder flot, når regeringen fremlægger sine ’grønne planer’, men bag flosklerne gemmer der sig en anden virkelighed. Danmark har brug for meget større ambitioner, hvis vi igen skal være en grøn stormagt. #dkpol #dkgreen @Jens_Joel @DanJoergensen pic.twitter.com/Bfskglell7

Åh, altså Venstre, hvor I kan. Humor i politik er nu dejligt😂. #dkpol #dkgreen pic.twitter.com/fnoPO6WIvz

Glad for at kunne annoncere en markant udvidelse af #2030panelet med otte nye profiler. Velkommen til @RavnP @MaleneT @MikkelStenb @ClHalv @KRichardsonC @TBustrup @Pelle_Pedersen @LeneDammand - vi glæder os til samarbejdet i #2030netværket #dksdg 2030netvaerket.dk/2030-panelet-u…

Man fristes til at sige: ‘Først tisser man på de offentligt ansatte ved at køre med alt for stramme budgetter. Bagefter siger man, at de lugter..’ nyheder.tv2.dk/politik/2018-0…

Min morfar var frihedskæmper. Han skaffede våben fra sit job i flåden, gemte dem på loftet i Nyboder og kørte ud m dem til kammeraterne, der var sabotører. De kæmpede for Danmark 🇩🇰. Med al respekt: Frihedskæmper er noget man gør sig fortjent til. Ikke noget man kalder sig selv twitter.com/lauralindahl/s…

Straffe den enkelte pædagog, lærer eller SOSU for manglende underretninger?! Det er regeringens forslag. Det er da at fralægge sig ledelsesansvaret og sparke nedad! nyheder.tv2.dk/politik/2018-0…

De nordiske lande er tilsammen verdens 11. største økonomi og vores samfundsmodeller inspirerer globalt. Med et tættere nordisk samarbejde, kan skabe flere muligheder for de nordiske befolkninger og samtidig blive en endnu stærkere stemme i verden #dkpol jyllands-posten.dk/debat/kronik/E…

Tak til Anna, Cecilia, Bakir, Daniel og Pezmann fra 10. Klasse linjerne på Campus Varde, der fortalte om deres start i et fagligt og socialt godt ungdomsudd miljø. Høj motivation, fagligt løft, engagerede lærere - og 36% der vælger #eud #dkpol #skolechat #10iCampus pic.twitter.com/LoU7WztUfR

Vi skal have mange flere grønne biler ud på de danske veje👍 Danmark skal igen være en grøn stormagt #dkpol #dkgreen @Jens_Joel pic.twitter.com/NR8pwxIRfk

.@Jens_Joel: "Vi har brug for en regering, der har høje ambitioner både af hensyn til miljøet og af hensyn til danske arbejdspladser.” #dkpol bt.dk/politik/s-skuf…